top of page

DERNEK TÜZÜĞÜMÜZ

MADDE 1: DERNEĞİN ADI ve KISA ADI

 

Derneğin adı, Boğaziçi Üniversitesi Mezunu İş İnsanları Derneği'dir. Derneğin kısa adı "BRM"dir. Bu tüzükte kısaca BRM veya Dernek olarak tanımlanacaktır.

 

MADDE 2: DERNEK MERKEZİ

 

BRM merkezi İstanbul'dadır. BRM, gerekli gördüğü zaman ve yerlerde şube ve temsilcilik açabilir. Şubelerin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları tüzükte gösterilmiştir.

 

MADDE 3: DERNEĞİN AMACI

 

BRM, Boğaziçi Üniversitesi mezunu iş insanlarının üniversitenin ortak değerleri çatısı altında işbirliği yaptığı, tecrübe ve yeteneklerini paylaştığı, ortak iş fırsatlarını değerlendirdiği bir dernektir. BRM, üyelerinden aldığı güçle, bugünün ve yarının Boğaziçililerine ve topluma fayda üretmek üzere çalışır.

 

MADDE 4: DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI, ÇALIŞMABİÇİMLERİ VE FAALİYET ALANI

 

Dernek, yukarıdaki maddede belirtilen amacın gerçekleştirilmesi için aşağıda belirtilen ve benzeri konularda çalışır:

 

ÇALIŞMA KONULARI

 

A) Boğaziçi Üniversitesi Mezunu iş insanları arasında iletişim, işbirliği ve dayanışma olanakları yaratan bir platform görevi görmek.

 

B) Boğaziçi Üniversitesi mezunu iş insanları arasında tecrübe paylaşımını desteklemek, genç ve tecrübeli mezunlar arasında ilişkiler kurmak.

 

C) Üyelerinin farklılıklara saygı, küresellik, kapsayıcılık, diğerkâmlık, yaratıcılık, liderlik, girişimcilik gibi ortak değerleri ile topluma sosyal fayda yaratmak.

 

ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

 

Dernek, amacına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetleri ve benzerlerini yürütebilir.

A) Üyelerin tanışmasını, dayanışmasını, aralarında iletişim kurulmasını sağlayacak faaliyetler yürütür,

 

B) Sosyal sorumluluk ilkeleri çerçevesinde uygun göreceği yerlerde okullar yaptırabilir, eğitime destek olacak faaliyetlerde bulunabilir, burslar, hibeler, ödüller vb. verebilir,

 

C) Dernek içinde oluşturulacak komiteler ya da uzman kişiler aracılığı ile konferans, kongre, sempozyum, panel, açık oturum, forum, fuar, sergi, kermes, konser, araştırma, inceleme, etüt, anket, seminer vb. toplantılar, her türlü bilimsel, eğitsel ve sosyal çalışmalar, ödüllü ödülsüz yarışmalar düzenler; amaç ve çalışma konuları ile ilgili tüm alanlarda plan ve proje yaptırır; ilgili konularda öneri ve dilekleri saptar; üniversiteler ve diğer eğitim ve öğretim kurumları ile işbirliği yapar,

 

D) Çalışmalarını duyurmak için basılı veya elektronik ortamda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarır, internet sitesi kurar, sosyal medya hesapları açar ve elektronik ortamda çeşitli faaliyetler gerçekleştirir,

 

E) Üyeleri arasındaki sosyal ilişkilerin geliştirilmesi için yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi, eğlenceli etkinlikler ve yarışmalar vb. düzenler veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlar,

 

F) Amaç ve hizmet konuları için gerekli çalışma ve eğitim tesisleri ile sosyal tesisler açabilir, taşınmaz mallar satın alır, kiralar ve satar, bu mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir; marka, patent, tasarım, telif hakkı ve benzeri gayri maddi haklar alabilir veya satabilir,

 

G) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunabilir; ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul edebilir; amaç ve hizmet konuları için vakıf ve yardım sandıkları kurabilir, koşullu ya da koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir,

 

H) Uluslararası faaliyetlerde bulunabilir ve amacına uygun kurum ve kuruluşlara üye olabilir,

 

I) Amaç ve çalışmalarını gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen diğer çalışmaları yapar,

 

J) Amacına uygun çalışmalar yapmak üzere iktisadi işletme açabilir, işletebilir, işletmek için devredebilir,

 

K) Amaçların gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunabilir,

 

L) Gerek görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

 

M) Amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernekler veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtform oluşturabilir. Plâtform, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamaz ve faaliyet gösteremez.

 

N) Dernek, amacının gerçekleştirilmesine yönelik olarak genel kurulun kabul etmesi şartıyla borçlanabilir

 

FAALİYET ALANI

 

Dernek, kuruluş amacına uygun, sosyal alanlarda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

 

MADDE 5: DERNEK AMBLEMİ

 

Derneğin amblemi Ek’te gösterilmiştir. Dernek amblemi, Yönetim Kurulu’nun izni olmadan, üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz. Dernek amblemi, Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Genel Kurul’un onayıyla değiştirilebilir.

 

MADDE 6: ÜYELİK KOŞULLARI

 

Derneğe üye olabilmenin koşulları aşağıda gösterilmiştir.

 

6.1) BRM’nin hedef ve amaçlarını benimsemiş olmak.

 

6.2) BRM çalışmalarına destek olacak niteliklere sahip gerçek kişi ya da bu niteliklere sahip kurumların temsilcisi gerçek kişi olmak,

 

6.3) Fiil ehliyetine sahip, 18 yaşını bitirmiş olmak,

 

6.4) Herhangi bir dernekten dernek ödentilerini ödememe nedeni dışındaki nedenlerden dolayı dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış ve derneklere üye olmaktan yasaklanmış olmamak,

 

6.5) Özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin almak,

 

6.6) Yüz kızartıcı herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak,

 

6.7) En az bir Dernek üyesince Dernek üyeliğine önerilmiş olmak,

 

6.8) Dernek üyeliğine giriş ödentisini ödemek,

 

6.9) Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olmak veya Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitmen olarak görev yapmış olmak.

 

MADDE 7: ÜYELİK TÜRLERİ

 

Derneğin üyelik türleri aşağıda gösterilmiştir.

 

7.1) BİREYSEL ÜYE:

 

Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak; yükümlülükleri ise özel ve genel toplantılarına katılmak, ödentilerini zamanında ödemek, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir.

 

7.2) ONURSAL ÜYE

 

Bir Boğaziçi Üniversitesi mezunu iş insanı olarak yaptığı çalışmalarla derneğe, Boğaziçi Üniversitesi’ne, üniversitenin öğrencilerine, ülkemiz iş dünyasına ve topluma önemli katkıları olan gerçek kişiler, Yönetim Kurulu kararı ile “Onursal Üye” olarak üye olabilir.

 

Onursal üyeler, organlara seçme ve seçilme hakkına sahip olmayıp, Dernek bütçesinde öngörülen ödentiyi ödemekle yükümlü değildirler. Onursal üyeler bu tüzükte üyelerle ilgili yer alan diğer düzenlemelere de tabi değildirler.

 

7.3) KURUMSAL ÜYE

 

BRM amaçlarına süreli veya sürekli destek olan tüzel kişilikler kurumsal üye olabilirler. Kurumsal üyeler kendilerini temsil etmek üzere bir gerçek kişi görevlendirirler. Kurumsal Üyeler, üyelik başvurusu için dernek üyeliğine giriş ödentisini ödemiş olmalıdır. Kurumsal üyelerin organlara seçme ve seçilme hakkı yoktur.

 

MADDE 8: ÜYELİK İŞLEMLERİ

 

Dernek üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir.

 

8.1) Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, Derneğin Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini ve Tüzük’te belirtilen gerekli üyelik koşullarını içerdiklerinin beyanı anlamına gelen “Üyelik Başvuru Formunu” doldurarak başvururlar,

 

8.2) Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruyu; kendisi, kuracağı bir komite veya Disiplin Komitesi aracılığı ile değerlendirir ve izleyen en çok otuz (30) gün içinde başvuru sahibine sonucu yazılı olarak bildirir. Dernek üyeliği başvurusunun reddi halinde, Yönetim Kurulu gerekçe göstermek zorunda değildir.

 

8.3) Adayın Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine “Dernek Üye Defteri”ne kimliği işlenir. Giriş Ödentisi ile Yıllık Ödentinin gereken bölümü alınır. Bu ödemeler yapılmadığı sürece Dernek üyeliği kazanılamaz.

 

8.4) Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

 

Hiç kimse Derneğe üye olmaya ve üye kalmaya zorlanamaz.

 

MADDE 9: ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

 

Dernek üyeliği, aşağıdaki nedenlerle sona erer.

 

9.1) ÜYENİN ÖLÜMÜ

 

Üyelik, üyenin ölümü ile sona erer.

 

9.2) ÜYELİKTEN AYRILMA

 

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Ayrılan üye, içinde bulunulan yıla dair tüm ödentileri ödemekle yükümlüdür.

 

9.3) ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

 

Dernek üyeliğinden çıkarılma nedenleri aşağıda gösterilmiştir.

 

9.3.1) Verilen görevleri yapmamak ve böylelikle Derneğin yaşamasına ve amaç ile hizmet konularına ilgisizlik göstermek,

 

9.3.2) Derneklere üye olma hakkını yitirmek ve Tüzük hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranmak,

 

9.3.3) Yetkili olmadığı halde Dernek adına hukuksal işlemlerde bulunup, Derneği borç ve yükümlülük altına sokmak,

 

9.3.4) Derneğin amacının gerçekleşmesini zorlaştırıcı ve engelleyici işlem ve eylemlerde bulunmak,

 

9.3.5) Tüm ödentilerini ödemedikleri için gerekli sözlü ve yazılı ikazlar yapıldıktan sonraki ilk olağan Genel Kurul toplantısına dek yükümlülüklerini yerine getirmeyip, dolayısıyla bu Genel Kurul toplantısına kabul edilmemek,

 

9.3.6) Derneğin onuru ve saygınlığına zarar verici hareketlerde bulunmak.

 

MADDE 10: ÇIKARILMA İŞLEMLERİ VE İTİRAZ

 

Yukarıda sayılan durumlardan bir ya da birkaçının tespiti halinde üye, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

 

Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere on beş (15) gün içinde Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurul’a yazılı olarak itiraz edebilir. İtiraz, ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.

 

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek üyeliği konusunda veya dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

MADDE 11: ORGANLAR

 

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir. Gerektiği takdirde Genel Kurul tarafından başka organlar da kurulabilir.

 

11.1) Genel Kurul

 

11.2) Yönetim Kurulu

 

11.3) Denetleme Kurulu

 

11.4) Disiplin Kurulu

 

Bunların yanı sıra Yönetim Kurulu gerekli çalışmalar yapmak için çeşitli komisyonlar oluşturabilir.

 

MADDE 12: GENEL KURUL

 

Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı üçe kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur. Olağan Genel Kurul, her yıl Mart ayı içinde, Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Yönetim Kurulu Genel Kurulu toplantıya çağırır.

 

MADDE 13: GENEL KURUL ÇAĞRI YÖNTEMLERİ

 

Genel Kurul’un toplantıya çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir.

 

13.1) Yönetim Kurulu, Genel Kurul’a katılma hakkına sahip üyeler çizelgesini saptar ve tüm ödenti borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Borçları bulunan üyeler Genel Kurul toplantısına katılamazlar.

 

13.2) Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, aşağıdaki yöntemlerden en az ikisi kullanılarak toplantıya çağrılır;

• Derneğin internet sitesinde ilan edilmesi.

• Üyelere mektup gönderilmesi.

• Üyelerin cep telefonuna mesaj gönderilmesi.

• Üyelere elektronik posta gönderilmesi.

• Çeşitli yayın araçları vasıtasıyla ilan edilmesi.

 

Toplantının günü, saati ve yeri çağrıda açıkça belirtilir. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

 

13.3) Genel Kurul, Dernek Tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı olan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İkinci toplantı yeterli çoğunluk aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

13.4) Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.

 

13.5) Genel Kurul toplantısı birden çok kez geri bırakılamaz.

 

MADDE 14: GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ

 

Genel Kurul toplantılarında uygulanacak ilkeler aşağıda gösterilmiştir.

 

14.1) Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen “Genel Kurul Üyeleri Çizelgesi”ndeki adları karşısına imza atıp toplantıya girebilirler. İmzalanan çizelgeye göre Genel Kurul’a katılan üye sayısı ile toplantı ve karar yeter sayıları, Dernek Başkanı ile Genel Sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

 

14.2) Genel Kurul, Genel Sekreterin, çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Dernek Başkanı ya da Başkan Yardımcısı tarafından açılır ve Genel Kurul’u yönetmek üzere oluşturulacak Divana bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter seçilir.

 

14.3) Genel Kurul’da gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az onda bir (1/10)’i tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen ve gündem maddeleri ile ilişkili konuların gündeme konulması zorunludur.

 

14.4) Her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı olup oyunu kendisi kullanmak zorundadır.

 

14.5) Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak el kaldırma yöntemiyle yapılır.

 

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, Yönetim Kurulu başkanı oy pusulalarını mühürler. Oy kullanma hakkı olan üyeler oy pusulalarını doldurduktan sonra, bunları içi görünür bir kutuya atar. Oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

 

Genel kurul kararları, bu tüzükte aksi belirtilmediği sürece toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Ancak Tüzük değişikliği ile Derneğin feshedilmesine ilişkin kararlarda bu tüzükte yer alan ilgili maddelerdeki yeter sayılar aranır.

 

MADDE 15: OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

 

Olağanüstü Genel Kurul, olağan Genel Kurul toplantısına kadar beklenmesi mümkün olamayacak ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.

 

15.1) Dernek üye sayısının beşte bir (1/5)’inin konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvurusu,

 

15.2) Yönetim Kurulu’nun, gerek gördüğü konularda üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile alacağı kararı,

 

15.3) Denetleme Kurulu’nun Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda alacağı oybirliği kararı,

 

15.4) Olağanüstü Genel Kurul toplantısı olağan Genel Kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır.

 

Olağanüstü Genel Kurul sırasında gündeme madde eklenmesi önerisi yapılamaz.

 

MADDE 16: GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ

 

Genel Kurul, Derneğin en üst karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

 

16.1) Türkiye Cumhuriyeti yasaları ile Tüzük hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak,

 

16.2) Çalışma dönemi, çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak,

 

16.3) Dernek organlarının asıl ve yedek üyelerini seçmek,

 

16.4) Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini; Denetleme Kurulunun denetim raporunu görüşüp onaylamak ve Yönetim Kurulu üyelerini aklamak,

 

16.5) Tüzüğün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,

 

16.6) Yönetim Kurulu’nun onaya sunduğu yönetmelikleri görüşüp, karara bağlamak,

 

16.7) Dernek üyeliğinden çıkarılanların, Yönetim Kurulu kararlarına karşı sürelerinde yapılan itirazlar hakkında karar almak,

 

16.8) Derneğe taşınmaz mal satın alınması ya da satılması konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,

 

16.9) Derneğin yurt dışındaki kuruluşlara katılması için Yönetim Kurulu’nun yaptığı öneriler hakkında karar almak,

 

16.10) Derneğin dağılmasına ve mal varlığının dağıtılmasına karar vermek,

 

16.11) Dernek Şubelerinin açılmasına veya kapanmasına karar vermek.

 

16.12) Derneğin borçlanmasına ilişkin olarak Yönetim Kurulunu yetkilendirmek.

 

16.13) Yasalarda ya da Tüzük’te Genel Kurul tarafından yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek.

 

16.14) Derneğin en yetkili organı olarak, derneğin diğer bir organına verilmemiş olan yetkileri kullanmak, kararları almak ve işleri yapmak.

 

MADDE 17: YÖNETİM KURULU

 

Derneğin Genel Kurul tarafından yetkilendirilen yönetim organı olan Yönetim Kurulu’nun oluşum biçimi aşağıda belirtilmiştir.

 

17.1) Yönetim Kurulu, iki yıllık süre için seçilmiş yedi (7) asıl ve beş (5) yedek üyeden oluşur. İki yıllık görev süresi, seçimin yapıldığı Genel Kurul Toplantısını takiben başlar. Bir üye Yönetim Kuruluna üst üste seçilebilir.

 

17.2) Yedek üyeler, boşalan asıl üyeliklerin yerlerini alırlar. Yeni görevlendirilen üye, görevden ayrılan kişinin görev süresini tamamlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tamsayısının yarısından aşağıya düşerse yeniden seçim için Genel Kurul bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

 

MADDE 18: YÖNETİM KURULU’NUN ÇALIŞMA İLKELERİ

 

Yönetim Kurulu’nun çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.

 

18.1) Yönetim Kurulu, seçimini izleyen yedi (7) gün içinde düzenlenecek ilk toplantıda bir Dernek Başkanı, bir Başkan Yardımcısı, bir Sekreter, bir Sayman ve gerekli görülür ise Dernek amaç ve hizmet konuları ile ilgili komiteleri seçerek görev bölümü yapar.

 

18.2) Yönetim Kurulu en az ayda bir kez olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir. Yönetim kurulu toplantıları üyelerin sanal ortamda katılacakları şekilde muhtelif teknolojik iletişim araçları kullanılarak da yapılabilir. Yönetim kurulu kararları üyelerin her birisinin kendi isimlerinin bulunduğu yeri imzaladıkları farklı nüshalarının bir araya getirilmesi ile de kayıt altına alınabilir.

 

18.3) Yönetim Kurulu’nun toplantı yeter sayısı dört (4) olup, kararlar çoğunlukla alınır.

 

18.4) Yönetim Kurulu, Dernek Başkanı’nın çağrısı üzerine ve yine Dernek Başkanı’nın diğer Yönetim Kurulu üyelerine de danışarak saptadığı gündem doğrultusunda toplanır ve çalışmalarını yapar.

 

MADDE 19: YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

 

19.1) Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve işbu Tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak; Genel Kurul kararlarını uygulamak,

 

19.2) Derneği, Dernek Başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere de yetki vermek,

 

19.3) Çalışma dönemi çalışma programı ile yılık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini onaylamak,

 

19.4) Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini onaylamak

 

19.5) Derneği mali, idari, hukuki ve her türlü konuda dışarıya karşı temsil ve ilzam edecek kişileri belirlemek, bu kişilere yetki vermek.

 

19.6) Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere ve gerektiği takdirde gerekli mercilere duyurmak,

 

19.7) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek. Dernek varlıklarını basiretli bir şekilde ve Derneğin menfaatleri doğrultusunda değerlendirmek.

 

19.8) Sağlanacak gelirleri Yönetim Kurulu ve/veya Dernek üyelerine hiçbir menfaat sağlamamak ve bu gelirlerin sadece Dernek amacına tahsis edilmesi kayıt ve şartıyla, ortaklık, iktisadi işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurulmasına ya da kurulmuş ve kurulacaklara katılınmasına karar vermek ve bu kararı Genel Kurul’un onayına sunmak,

 

19.9) Tüzüğün ve yönetmeliklerin değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp, gereken tasarıları Genel Kurul’un onayına sunmak,

 

19.10) Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek,

 

19.11) Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulu’ndan görevi ve bilanço gereği Dernek malvarlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi Yönetim Kurulu’na teslim etmek,

 

19.12) Gerekli görülen yerlerde Temsilcilik açmak.

 

19.13) Derneğin amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, başka Derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturmak.

 

19.14) Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunmasını ve yurtdışındaki kuruluşlarla işbirliği yapmasını sağlamak.

 

19.15) Derneğin yönetsel, mali işler ve diğer konularını yürütecek personeli atamak ve gerektiğinde işlerine son vermek.

 

19.16) Yasalarda ya da Tüzük’te Yönetim Kurulu’nca yapılacağı belirtilen görevleri yerine getirmek.

 

19.17) Üye giriş ödentisi, yıllık ödenti vb. gelirlerin tutarlarını belirlemek.

 

19.18) Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak.

 

MADDE 20: DENETLEME KURULU VE İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

 

20.1) Dernekte iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetleme Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

Denetleme Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetleme Kurulu, gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırabilir.

 

Denetleme Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

 

20.2) Denetleme Kurulu, Genel Kurul’da açık oyla iki yıl için seçilmiş üç (3) asıl ve üç (3) yedek üyeden oluşur. Bir üye Denetleme Kuruluna üst üste seçilebilir. Denetleme Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde yedek üyeler göreve çağrılır. Yeni görevlendirilen üye, görevden ayrılan kişinin görev süresini tamamlar.

 

20.3) Denetleme Kurulu, seçimi izleyen altı (6) gün içinde yapacağı ilk toplantıda bir Başkan ve bir Sözcü seçer.

 

20.4) Denetleme Kurulu gerek gördüğü zamanlarda toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı iki (2)’dir.

 

20.5) Denetleme Kurulu, Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını, dilek ve önerilerini Yönetim Kurulu’na bildirmek; Yönetim Kurulu’nca hazırlanan çalışma dönemi programı ile yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek; Yönetim Kurulu’nca hazırlanan geçen çalışma dönemi raporu ile bilanço gelir ve gider çizelgeleri hakkındaki incelemelerini bir raporla Genel Kurul’a sunmakla görevli ve yetkilidir.

 

MADDE 21: DİSİPLİN KURULU

 

Disiplin Kurulu, üç (3) asil ve üç (3) yedek üye olmak üzere Genel Kurul’ca iki (2) yıl için seçilir. Disiplin Kurulu seçildikten sonra, ilk toplantısında görev bölümü yaparak, açık oyla bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı seçer. Disiplin Kurulu gerekli görüldüğünde Yönetim Kurulunun yazılı çağrısı ile toplanır. Disiplin Kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı iki (2)’dir.

 

Disiplin Kurulunun görevleri:

a) Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülür ise Derneğe üye olmak üzere başvuruda bulunan kişileri bir ön elemeye tabi tutup, tavsiye niteliğindeki kararını Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak,

 

b) Tüzüğün ilgili maddeleri uyarınca “Üyelikten Çıkarılma” konuları hakkında karar alıp, Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak ve Üyeleri genel disiplin konularında uyarmaktır.

 

MADDE 22: ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE

 

Derneğin çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Derneğin bütçesi yıllık bütçe yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur. Bütçenin yürürlüğe girdiği 1 Ocak tarihi ile onamasının yapıldığı Genel Kurul tarihi arasındaki süre içindeki gider ve harcamalar, bir önceki yıl bütçesinin giderler toplamının aynı süreye ilişkin giderler tutarını aşamaz.

 

MADDE 23: DERNEĞİN GELİRLERİ

 

Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

 

23.1) Giriş Ödentisi (Kayıt Ödentisi): Bir defaya özgü olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde üyeliğe kabul edilen üyeler için öngörülen ödentidir. Giriş Ödentisi’nin miktarı ve ödenme biçiminin belirlenmesinde Yönetim Kurulu yetkilidir.

 

23.2) Yıllık Ödenti (Üyelik Ödentisi): Üyeler için her çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu ödentidir. Yıllık Ödenti’nin miktarı ve ödenme biçiminin belirlenmesinde Yönetim Kurulu yetkilidir.

 

23.3) İktisadi işletme gelirleri,

 

23.4) Yurt içi ve yurt dışı bağış ve yardımlar,

 

23.5) Dernek tarafından düzenlenen eğitim, panel, konferans, toplantı, gezi, eğlence, temsil, konser, spor yarışması gibi sosyal faaliyetlerden sağlanan gelirler.

 

23.6) 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’na göre elde edilecek gelirler,

 

23.7) Dernek amacına uygun olarak yapılacak her türlü faaliyet gelirleri,

 

23.8) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

 

23.9) Diğer gelirler.

 

MADDE 24: GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ VE BORÇLANMA USULLERİ

 

Derneğin gelir ve gider işlemlerinde aşağıda gösterilen kural ve yöntemler uygulanır.

 

24.1) Giriş Ödentisi’nin tamamı üyelik işlemleri sırasında, Yıllık Ödenti’nin tamamı Şubat ayı sonuna kadar alınır. Yönetim Kurulu, Ödentinin takibi, tahsili, gecikilmesi durumunda faiz ayarlamaları ve ödentinin alınmasına ilişkin nasıl bir yol izleneceğinin belirlenmesinde yetkilidir.

 

24.2) Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

 

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Bağış, yardım ve ödentileri toplayacak yetkililer Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

 

24.3) Giderlere ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz alınır. Belirtilen belgelerin sağlanamadığı ödemelerde Harcama Belgesi düzenlenir ve ödemeyi yapan tarafından imzalanır.

 

24.4) Alındı Belgeleri ile fatura, makbuz ve Harcama Belgelerinin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş (5) yıldır.

 

24.5) Dernek, kişi veya kurumlara borçlanabilir. Ancak borçlanma esasları ile, ne amaçla, ne kadar borçlanılacağı ve geri ödeme koşullarının nasıl olacağı vb. konuların genel kurulda görüşülerek kabul edilmesi ve Yönetim Kuruluna yetki vermesi gereklidir.

 

MADDE 25: DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ

 

Derneğin defter ve kayıtları; Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümlerinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tutulur. .

 

MADDE 26: TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

 

Tüzük hükümleri, olağan veya olağanüstü toplantı gündemine konulması şartı ile Genel Kurul'ca değiştirilir. İlk toplantıda tüzük değişikliği yapılabilmesi için kayıtlı üyelerin 2/3’ünün hazır bulunması ve tüzük değişikliklerini kabul etmesi gerekir. İkinci toplantıda Genel kurul toplantısının yapılabilirliğine ilişkin çoğunluk aranır ve katılan üyelerin 2/3'ünün kabul oyu ile tüzük değişikliği yapılabilir.

 

MADDE 27: ŞUBELERİN KURULUŞU, GÖREV VE YETKİLERİ

 

Dernek, amacının gerçekleşmesi için gerekli görülen yerlerde şube açabilir. Yurt içi ve yurtdışında şube açılabilmesine karar verme yetkisi Genel Kurul’a aittir. Bir şubenin bulunduğu ilde ikinci şube açılamaz.

 

Bir şubenin açılmasına karar verilmesi üzerine Yönetim Kurulu, en az 3 kişiyi kurucu sıfatıyla yasal işlemleri yapmak üzere görevlendirir.

 

27.1) ŞUBE ORGANLARI:

 

Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu, Şube Denetleme Kurulu’ndan oluşur.

 

27.2) ŞUBE GENEL KURULU:

 

Genel merkez ile uyumlu olarak her yıl Ocak ayı içinde BRM Şube Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği günde, o şubeye kayıtlı üyelerin yansından bir fazlasının toplanmasından meydana gelir. Şube Genel Kurulu ile ilgili toplanma, müzakere, seçim, başkanlık divanı tutanaklarının tanzimi gibi konularda Dernek Genel Kurulu toplantısına ait tüzük hükümleri kıyasen uygulanır.

 

BRM Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu'nu her zaman olağanüstü toplantıya çağırma yetkisine sahiptir. Böyle bir durumda Şube Genel Kurulunun gündemi BRM Şube Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. BRM Genel Kurulu'nun ilgili maddesi Şube Genel Kurulu hakkında da uygulanır.

 

27.3) ŞUBE GENEL KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Şube Genel Kurullarının görevleri aşağıdaki gibidir:

 

a) Beş (5) asıl ve beş (5) yedek üyeden ibaret Yönetim Kurulu ile üç (3) asıl ve üç (3) yedek üyeden ibaret Denetleme Kurulu'nu seçmek.

 

b) Şube yönetim kurulunun yıllık çalışma ve hesap raporunu inceleyip aklamak.

 

c) Şube yıllık bütçe tasarısını onamak.

 

d) Dernek Merkez Genel Kurulu’na katılacak şube delegelerini seçmek.

 

e) Merkez genel kuruluna katılacak delegeler, 50 kişiye kadar üç delege, bu sayıdan sonra gelecek her yirmi üyeye bir delege isabet edecek şekilde seçilir. Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır.

 

f) Şube Genel Kurulunun, BRM’nin izleyeceği genel politikalarla uyumlu ve Merkez Genel Kurulu ile bağdaşır kararlar alması gerekir. Şube Genel Kurul kararlan mevcut üyelerin oy çokluğu ile alınır.

 

27.4) ŞUBE YÖNETİM KURULU

 

Şube Yönetim Kurulu beş (5) asıl ve beş (5) yedek üyeden oluşur. Şube Yönetim Kurulunun çalışma kuralları Merkez Yönetim Kurulunun çalışma kuralları gibidir. Şube Yönetim Kurulu, seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantısında bir başkan seçer. Şube Yönetim Kurulu gerek gördüğü zamanlarda toplanır. Toplantı yeter sayısı ve karar sayısı 3 (üç)’tür.

 

27.5) ŞUBE YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

 

Şube Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

 

a) Şube çalışma dönemi, çalışma raporu ile gelir/gider çizelgelerini Genel Kurul kararları doğrultusunda hazırlamak,

 

b) Dernek Genel kurullarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak,

 

c) Şube Yönetim Kurulu kararlarını, onaylanmak üzere Dernek Merkez Yönetim Kuruluna göndermek,

 

d) Bir önceki çalışma dönemi sorumlusu Şube Yönetim Kurulundan görevi ve gerekli evrakları devralmak,

 

e) Şubenin dışarıya karşı temsil ve ilzamı konusunda Merkez Yönetim Kurulundaki usül ve esaslar uygulanır.

 

 27.6) ŞUBE DENETLEME KURULU

 

Şubenin yetkili denetim organı olan Denetleme Kurulu, Genel Kurulda iki yıl için seçilen üç (3) asıl ve üç (3) yedek üyeden oluşur.

 

Denetleme Kurulu, seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantısında bir başkan seçer. Denetleme Kurulu gerek gördüğü zamanlarda toplanır. Toplantı yeter sayısı ve karar sayısı 2 (iki)’dir.

 

27.7) ŞUBE DENETLEME KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

Şube Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

 

a) Şubenin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde her yıl yapacağı denetim sonuçlarını yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunmak

 

b) Şube Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ile bütçe ve gelir/gider çizelgelerinin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek,

 

c) Şube Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma raporu ile bilanço ve gelir/gider çizelgeleri hakkındaki inceleme sonuçlarını bir raporla Şube Genel Kuruluna sunmak,

 

MADDE 28: DERNEĞİN FESHEDİLMESİ

 

Derneğin feshedilmesi kararı, Genel Kurul üyelerinin en az üçte ikisinin (2/3) hazır bulunacağı Olağan veya Olağanüstü Genel Kurulda, toplantıya katılan üyelerin üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile alınır.

 

İlk toplantıda üçte iki (2/3) çoğunluk hazır bulunmadığı takdirde düzenlenen ikinci toplantıya katılan üyelerin sayısı ne olursa olsun Derneğin feshi konusu görüşülür. Ancak fesih kararının, hazır bulunan üyelerin üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile alınması zorunludur.

 

Derneğin feshedilmesi, Tasfiye Kurulu tarafından işlemlerin tamamlanmasını müteakip 7 (yedi) gün içinde yörenin en büyük mülki amirine bildirilir.

 

Feshedilme işlemi, Tasfiye Kurulu olarak, son Yönetim Kurulu tarafından yapılır ve artan malvarlığı Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneğine veya Boğaziçi Üniversitesi Vakfına verilir.

 

Genel kurul karar almadığı takdirde derneğin bütün para, mal ve hakları mahkeme kararıyla derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devir edilir.

 

MADDE 29: HÜKÜM EKSİKLİĞİ

 

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda, Medeni Kanun, Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

bottom of page